Egalitate si şanse

Acasa Egalitate si şanse


PROIECTUL $E$- Susținere Economică și Socială pentru persoane vulnerabile CREEAZĂ OPORTUNITĂŢI


Conform Ordonanței nr. 137/2000  privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuala, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Simplificat, discriminarea reprezintă tratamentul nedrept aplicat unei persoane din cauza apartenenţei la o anumită categorie socială.

La nivel european precum şi la nivel naţional, legislaţia încurajează egalitatea de şanse şi sancţionează discriminarea.

Egalitatea de şanse este un drept fundamental, caracteristic oricărei societăţi dezvoltate, un obiectiv politic al UE şi nu în ultimul rând un scop al cărui finalitate este reducerea situaţiilor discriminatorii.

La nivel comunitar, strategia Europa 2020 are ca obiectiv creşterea inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii, prin ridicarea gradului de ocupare prin forme diverse, inovative şi flexibile, cu efecte asupra creşterii calităţii vieţii.

În plan naţional, pentru atingerea acestui scop este necesară o atitudine orientată către soluţionarea problemelor, implementarea de proiecte solide şi realiste adaptate societăţii româneşti.

Proiectul „$E$- Susținere Economică și Socială pentru persoane vulnerabile” vizează aspecte de actualitate ale pieţei muncii din România. Aceste aspecte fac referire la lipsa oportunităţilor de angajare, neutilizarea potenţialului membrilor grupurilor vulnerabile, diversitatea redusă în ceea ce priveşte domeniile în care aceştia pot activa.

Din punct de vedere al dezvoltării durabile, contribuţia proiectului face referire la dimensiunea economică şi la cea socială, prin formarea profesională ce asigură creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor, sporind oportunităţile de angajare.

Dimensiunea ecologică nu va fi neglijată, în acest sens urmând a fi întreprinse următoarele acţiuni de promovare: mesaje specifice în corespondenţa electronică, care să atragă atenţia asupra problemelor de mediu, utilizarea de logo-uri şi slogane pe materialele furnizate şi afişe vizibile la locul de desfăşurare a activităţilor din proiect.

Un obiectiv important al proiectului este acela de a creşte calitatea vieţii tuturor cetăţenilor comunităţii, nu doar a persoanelor din grupurile vulnerabile, conducând astfel la dezvoltarea economico-socială a comunităţilor.

Considerăm că prin dezvoltarea aptitudinilor membrilor grupurilor vulnerabile vizaţi de proiect, piaţa munci poate beneficia de o infuzie eficientă de resurse umane disponibile.

SUSŢINEM DEZVOLTAREA DURABILĂ PRINTR-O ABORDARE INTEGRATIVĂ ŞI SUSTENABILĂ

Concret, urmărim realizarea următoarelor obiective:

  • Creşterea gradului de participare la luarea deciziilor;

  • Activarea şi influenţarea comportamentelor comunitare;

  • Reducerea discriminării;

  • Maximizarea aporturilor membrilor din grupurile vulnerabile la accentuarea progresului economic şi social;

  • Diversificarea oportunităţilor din piaţa muncii.

Important de reţinut este faptul că proiectul se adresează atât persoanelor din mediul urban cât şi din mediul rural şi susţine accesul şi participarea apartenenţilor grupurilor vulnerabile la tehnica modernă, prin formarea acestora în utilizarea tehnologiilor informaţionate şi de comunicaţii (TIC). Prin aceasta se asigură crearea de oportunităţi de angajare pentru membrii grupurilor vulnerabile.

Utilizarea calculatorului va reprezenta o componentă cheie a programelor de instruire, dar şi un mijloc de utilizare a noilor tehnologii.

Participarea activă la procesul de învăţare va fi favorizat şi de postarea pe site a informaţiilor importante, încurajând astfel participanţii să utilizeze informaţiile acumulate în cadrul cursurilor.

BENEFICII PENTRU PERSOANELE DIN GRUPURI VULNERABILE

  • Sporirea incluziunii sociale;

  • Înmulţirea oportunităţilor în piaţa muncii;

  • Creşterea competitivităţii;

  • Diversificarea activităţilor;

  • Creşterea respectului de sine.

Participarea unui partener transnaţional reprezintă un real beneficiu prin transferul continuu de know-how, ce are ca scop limitarea erorilor şi corectarea, în termen eficient al celor ce nu pot fi evitate.

Colaborarea cu acest partener asigură schimbul de informaţii, experienţă şi rezultate.

În România, domeniul economiei sociale se află abia la început, iar exemple de bune practici în ceea ce priveşte ocuparea prin mijloace inclusive sunt foarte puţine, astfel că participarea unui partener transnaţional, ce a beneficiat de experienţa acumulată în ţări în care acest domeniu este dezvoltat, asigură un sprijin pentru creşterea capacităţii organizaţiilor partenere de a se implica activ în promovarea ocupării şi incluziunii sociale.

Totodată, colaborarea cu acest partener reprezintă o garanţie pentru succesul pe care proiectul îl urmăreşte.

Proiectul „$E$- Susținere Economică și Socială pentru persoane vulnerabile” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea resurselor Umane 2014-2020 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6- “Promovarea incluziunii sociale”.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.