INTRODUCERE

1. Mandat

Aceste linii directoare sunt rezultatul unui contract european de înfræ†ire institu†ionalæ „în scopul facilitærii integrærii persoanelor cu handicap prin asigurarea adaptærii rezonabile la locul de muncæ” (extras din Contractul de înfræ†ire institu†ionalæ RO 2007/IB/OT-02TL).

Acest concept nou de adaptare rezonabilæ, introdus prin Directiva Consiliului Europei 2000/78, „trebuie sæ alinieze nevoile persoanelor cu handicap cu cele ale angajatorilor în vederea asigurærii de oportunitæ†i egale pentru persoanele cu handicap care sunt în cæutarea unui loc de muncæ” (extras din Contractul de înfræ†ire institu†ionalæ RO 2007/IB/OT-02TL).

Aceste linii directoare oferæ „analize, modele Òi bune practici de adaptare rezonabilæ” Òi propun „metode Òi proceduri drept standarde pentru adaptarea locurilor de muncæ pentru persoanele cu handicap”. Acestea constituie „o bazæ pentru dezvoltarea strategiilor integrate Òi a reglementærilor care vor trebui aplicate de cætre angajatorii de pe întreg teritoriul †ærii.” (extras din Contractul de înfræ†ire institu†ionalæ RO 2007/IB/OT-02TL)

Acestea au fost întocmite Òi redactate de cætre o echipæ de exper†i francezi în cooperare cu Autoritatea Na†ionalæ pentru Persoane cu Handicap, Agen†ia Na†ionalæ pentru Ocuparea For†ei de Muncæ Òi Ministerul Muncii, Familiei Òi Protec†iei Sociale din România.

2. Context

De mul†i ani, organiza†ii interna†ionale ca Na†iunile Unite, Organiza†ia Interna†ionalæ a Muncii, Organiza†ia Mondialæ a Sænætæ†ii, Banca Mondialæ, Organiza†ia pentru Cooperare Òi Dezvoltare Economicæ, alæturi de statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, au ini†iat cercetæri, au evaluat politici, au exprimat recomandæri Òi au promulgat standarde cu privire la situa†ia persoanelor cu handicap.

Pentru mai multe detalii click aici.